Trang này đã hết hạn. Vui lòng liên hệ với quản trị viên.

Thời gian trả lời: 07/02/2023 - 09/02/2023

DAILYDUCK smim inc. JEONGHYUN KONG

Tầng 182-7, tầng 3 Donggyo-dong, Mapo-gu, Seoul

Đăng ký kinh doanh số 142-86-02247

Báo cáo ngành bán hàng thông tin số 2022 - Seoul Mapo-3884

Trung tâm khách hàng +82 2-2088-1344

hợp tác quảng cáo business@smim.xyz